Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Obnova bytového domu je pomerne náročný proces, ktorý však môžete zvládnuť bez problémov, ak dodržíte správny postup.

Čo získate kvalitne zrealizovanou rekonštrukciou bytového domu?

  • efektívnu návratnosť investície v podobe zníženia nákladov za energie,
  • zvýšenie hodnoty celej budovy a zároveň jednotlivých jej častí,
  • zvýšenie komfortu bývania v dome,
  • predĺženie životnosti budovy,
  • odstránenie porúch a nedostatkov budovy (zatekanie, obnažené železo-betónové konštrukcie),
  • zvýšenie bezpečnosti v dome,
  • zlepšenie technických parametrov domu (výťah, výmena rozvodov, …).

POSTUP PRI REALIZÁCII PROJEKTU

Základným predpokladom úspešnej realizácie obnovy bytového domu je záujem vlastníkov. Vďaka tomu je oveľa pravdepodobnejšie, že s realizáciou budú v závere všetci spokojní.

V tomto smere sú stretnutia vlastníkov bytov kľúčovým faktorom: vďaka nim získajú majitelia všetky potrebné informácie a tiež prehľad o možných riešeniach rekonštrukcie bytového domu. Názory obyvateľov by následne mali byť zohľadnené projektantom pri vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá je nosným pilierom celej rekonštrukcie bytovky.

ODPORÚČANÉ PORADIE KROKOV:

1. ABSOLVOVANIE INFORMATÍVNEHO STRETNUTIA

V prípade vášho záujmu vám bezplatne a nezáväzne poskytneme dôležité informácie o priebehu rekonštrukcie: podrobne vám vysvetlíme celý proces obnovy, zodpovieme otázky a vystríhame pred možnými chybami.

2. ZMAPOVANIE ZÁUJMU VLASTNÍKOV O OBNOVU A JEJ ROZSAH

Vďaka spoločnej aktívnej snahe obnoviť bytový dom bude celý priebeh realizácie značne uľahčený.

3. VYTVORENIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE ÚČELY OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Ide o skupinu ľudí, ktorá bude zohľadňovať záujmy a potreby všetkých vlastníkov bytov.

4. VÝBER PROJEKTANTA

Profesionál v tejto oblasti, ktorý vám pripraví projektovú dokumentáciu.

5. PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S PROJEKTANTOM

Ich cieľom je nájsť spoločné riešenie zohľadňujúce názor väčšiny vlastníkov.

6. PRIEBEŽNÉ INFORMOVANIE VŠETKÝCH VLASTNÍKOV

Zabezpečí, že všetci majitelia bytov budú mať prehľad o priebehu prípravných prác.

7. PODANIE FINÁLNEJ VERZIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÝ ÚRAD

Na základe odovzdania dokumentov získate stavebné povolenie.

8. VÝBER REALIZÁTORA A ROZHODNUTIE O SPÔSOBE FINANCOVANIA

Voľba odborníka, ktorý vám poskytne riešenie s príjemným dizajnom, dobrou funkčnosťou aj s dostatočne dlhou životnosťou. Zároveň finálna dohoda o type dotácie pre realizáciu.

9. ODSÚHLASENIE VŠETKÝCH KROKOV VLASTNÍKMI

Spoločné rozhodnutie týkajúce sa celkového charakteru realizácie a jej rozsahu ešte pred začiatkom prác je základom spokojnosti s výsledkom rekonštrukcie.

10. PRÍPRAVA POTREBNÝCH PODKLADOV PODĽA ZVOLENEJ FORMY FINANCOVANIA

Vypracovanie dokumentácie na získanie dotácie. Môžete použiť zdroje z FPÚaO alebo štátne a komerčné zdroje. Viac o tejto téme

11. ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE DIELA

Získanie podpory pri stanovených podmienkach pre jednotlivé typy obnovy. Viac o tejto téme

12. REALIZÁCIA DIELA

Uskutočnenie obnovy podľa vopred dohodnutého postupu.

13. DOKONČENIE A ODOVZDANIE DIELA

Posledné práce na obnove bytového domu a odovzdanie rekonštruovaných priestorov späť do plnohodnotného užívania.

14. SPOKOJNOSŤ VLASTNÍKOV

Mala by byť posledným bodom pri akejkoľvek rekonštrukcii bytového domu.

Na základe dlhoročných skúseností vám dokážeme zabezpečiť komplexný servis: či už ide o odborné poradenstvo, návrh riešenia, dodávku projektovej dokumentácie, poradenstvo v oblasti financovania a samotnú realizáciu.

Vyžiadajte si cenovú ponuku pre váš projekt.