OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

 • Bytové domy postavené pred rokom 1 990 majú, vo väčšine prípadov, najlepšie roky už za sebou a sú v súčasnosti často až v havarijnom stave. Treba si preto uvedomiť, že samotné zateplenie nepredstavuje všeliek na zlepšenie celkového stavu budovy. Dá sa povedať, že zateplenie domov, predstavuje len určitý typ náplasti, s efektom zníženia nákladov na vykurovanie a s efektom pekne vyzerajúcej fasády. Tento fakt si dnes uvedomujú obyvatelia žijúci v čiastočne obnovených domoch, ktorí postupne prichádzajú na to, že realizáciou jedného z typov obnov, z ďaleka nevyriešili celkový zhoršený stav budovy a teda, že o nedlho budú nútení riešiť niektorú z ďalších, dožívajúcich častí budovy a to sa predovšetkým prejaví na zvýšených nákladoch za celkovú obnovu. Samotná obnova, bez ohľadu na jej rozsah, nie je určite jednoduchý proces, je však určite zvládnuteľný.
 • Každý vlastník bytu prípadne nebytového priestoru má okrem samotného vlastníctva nehnuteľnosti zároveň aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach budovy,akými sú napríklad chodby, schodiská, strecha, výťah a mnoho ďalších. Zákončíslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje spôsoba podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku. Z vlastníctva vyplýva pre každého vlastníka aj určitá zodpovednosť za celkový stav, kondíciu a vzhľad budovy. Neodmysliteľnou súčasťou každej investície do budovyby mala byť vôľa vlastníkov zhodnotiť svoj majetok, minimálne však chrániť jeho súčasnú hodnotu pred znehodnotením.
 • Základným predpokladom úspešnej realizácie obnovy je predovšetkým záujem vlastníkov. Vďaka tomuto záujmu je oveľa pravdepodobnejšie, že dôjde v dome k dosiahnutiu všeobecnej spokojnosti. Na základe dlhoročných skúseností a vybudovaného, kompletného postupu, sme schopní zabezpečiť celkový servis od odborného poradenstva , návrhu riešenia, dodávky projektovej dokumentácie, poradenstva ohľadne financovania až po samotnú realizáciu a následný servis.
 •  Keďže sa stretávame s tým, že vlastníci obvykle nemajú, prípadne majú len čiastočné, neaktuálne alebo nepresne sprostredkované informácie ohľadne priebehu schôdze, jednotlivých hlasovaniach, postupe pri obnove, o štátnom fonde rozvoja bývania, ponúkame, v prípade záujmu, nezáväzné, informatívne stretnutie v snahe o poskytnutie objektívnych a právne podložených informácii. Takéto stretnutia sú poskytované grátis a obyvateľov k ničomu nezaväzujú a preto sme presvedčení, že je to vhodná forma na získanie informácií a zorientovanie sa v problematike.
 • Výsledkom kvalitne zrealizovanej obnovy by určite malo byť :o  efektívna návratnosť investíciev podobe zníženia nákladov za energie
  o  zvýšenie hodnoty celej budovy a zároveň jednotlivých jej častí ( bytov,...)
  o  zvýšenie komfortu bývania v dome
  o  predĺženie životnosti budovy
  o  odstránenie porúch a nedostatkov budovy ( zatekanie, obnažené konštrukcie, ...)
  o  zvýšenie bezpečnosti v dome
  o  zlepšenie technických parametrov domu (výťah, výmena rozvodov, ... )
 •     Každá stavba so sebou vždy prinesie niečo nové, vďaka tomu sa môžeme pochváliť množstvom skúseností nadobudnutých počas vyše 17 ročnej praxe. Medzi obvykle realizovaný rozsah prác patrí zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch, rekonštrukcia a zateplenie strechy, rekonštrukcia loggií a balkónov, výmena schodiskových presklení, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena rozvodov (elektrika,voda, kanalizácia, plyn), výmena, prípadne modernizácia výťahu, výmena vstupných brán a dodávka bezpečnostných prvkov, ako sú kamerové systémy, DEK systém a v neposlednom rade energetická certifikácia.

Súvisiaca legislatíva


nameZákon 182/1993 Z.z. povodne znenie
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
nameZákon 268/2007 Z.z. novela zákona 182/1993 Z.z.
Novela zákona 182/1993 Z.z.
nameZákon 182/1993 Z.z. ( aktuálne znenie )
Aktualizované znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
nameZákon 443/2010 Z.z.
Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
nameMetodické usmernenie zákona 443/2010 Z.z.
Metodické usmernenie zákona 443_2010 Z.z
nameOpatrenie 353/2011 Z.z.
Vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
nameNariadenie vlády 228/2013 Z.z.
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie
nameZákon 134/2013 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
nameZákon 150/2013 Z.z.
Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
nameVyhláška 284/2013 Z.z.
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky