ZATEPLENIE

  • V súčasnosti je už bežným štandardom a neodmysliteľnou súčasťou výstavby novostavieb aj realizácia ich zateplenia. Samotná fasáda nemá plniť len estetickú funkciu, ale aj funkciu tepelnej ochrany, ktorej následne vďačíme zazvýšený tepelný komfort v budove. Je vhodné poznamenať, že sa nejedná o tepelný komfort iba v zimnom období, ale aj o komfortv letnom období, kedy obvykle dochádza k prehrievaniu budov, tepelná izolácia v čase letných horúčav tomuto prehrievaniu zabraňuje.
  • Keďže ceny bytov v novostavbách sú, aj napriek nedávnemu, čiastočnému zreálneniu stále relatívne vysoké, nie je samotná kúpa takejto nehnuteľnosti vôbec lacná. V drvivej väčšine prípadov je tento druh investície spojený so zadlžením sa na dlhé obdobie, ale predovšetkým na veľký obnos. Investícia do rekonštrukcie je obvykle v porovnaní s investíciu do novej nehnuteľnosti oveľa dostupnejšia.
  • Panelová výstavba predstavuje obdobie počas, ktorého nebol kladený priveľký dôraz na kvalitu použitých materiálov a samotnej realizácie, tieto spoje predstavujú jednu z achillových piet panelovej výstavby. Kombinácia použitých materiálov a nedostatočné dodržiavanie technologických postupov sa odzrkadlila na súčasnom stave týchto spojov. Spoje stratili pružnosť a pohyby panelov zapríčinené najmä zmenami teplôt spôsobili netesnosti, čoho dôslednom je napríklad zatekanie do bytov. Vplyvom zatekania do železo-betónovej konštrukcie dochádza k jej oslabovaniu, čo má následne vplyv na životnosť celej budovy.
  • Pred samotnou realizáciou músi investor prijať niekoľko rozhodnutí o výbere použitých materiálov. Zateplovací system sa skladá z viacerých komponentov, medzi ktoré patrí napríklad izolant, lepidlo, omietka. Na trhu je v ponuke viacero typov izolantov, medzi najčastejšie používané patrí samozhášavý polystyrén na báze peny. Medzitieto izolanty patrí klasický biely polystyrén (EPS), sivý polystyrén (Grafit), extrudovaný polystyrén (XPS). EPS predstavuje finančne najdostupnejšiu a zároveň najpoužívanejšiu alternatívu, pridaním grafitového prášku vzniká grafitový polystyrén, ten má síce vyššiu cenu ako EPS, jeho tepelnoizolačné vlastnosti sú však o 20 % lepšie, ako u bieleho polystyrénu. Výhodou extrudovaného polystyrénu je predovšetkým jeho znížená nasiakavosť vody, čo je vhodné riešenie najme na zateplenie spodnej časti budovy (sokla). Tento izolant má však aj nedostatky, medzi hlavné patrí napríklad fakt. že pri horení steká. Z toho dôvodu sa pre časti budovy od výšky 22,5 metra a miesta v okolí únikových východov, rovnako, ako pre ďalšie priestory o, ktorých rozhoduje projektant požiarnej ochrany musí používať nehorľavý materiál. Takýmito materiáli sú izolanty na báze minerálnej vlny. Výhodou minerálnej vlny je okrem toho, že nehorí, a tým pádom nešíri prípadný požiar ďalej aj to, že má lepšie zvukovo izolačné vlastnosti ako polystyrén.Tieto výhody sa však odzrkadľujú na cene a to až o 20% pri zatepľovacom systéme. Ten je okrem samotného izolantu tvorený niektorými ďalšími komponentmi. Skladba zatepľovacieho systému pozostáva z lepiace jvrstvy, izolantu, kotiev, armovacej vrstvy a povrchovej úpravy (omietky).