FINANCOVANIE

Financovanie obnovy bytových domov

  • Významným faktorom pri rozhodovaní o rozsahu obnovy sú, bez pochyby, finančné možnosti domu. Vo fonde prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO)  síce vlastníci pribežne zbierajú, každý mesiac, určité množstvo financií, vo väčšine prípadov je však stav účtu tohto fondu a aj samotná jeho tvorba v porovnaní s hodnotou diela nízka. Vo väčšine prípadov zvykne tvorba postačovať iba na bežnú prevádzku a opravy, teda v zásade na to, na čo je fond primárne určený, nie však na investíciu, čo i len trochu väčšieho rozsahu. To je dôvod, prečo si musí dom položiť a zodpovedať pred realizáciou otázku, z čoho chce dielo financovať. Foriem financovania je samozrejme niekoľko. Obvyklá je aj kombinácia viacerých foriem financovania. Začnime tým, že si zdroje rozdelíme podľa ich charakteru do základných kategórií na vlastné zdroje a cudzie zdroje. Medzi cudzie patria štátne zdroje a komerčné zdroje.
  • Vlastné zdroje predstavujú financie o, ktorých sme už hovorili, jedná sa o financie vo FPÚaO. Tie  obvykle nepokryjú celý rozsah a preto je potrebné zvoliť inú formu financovanie, prípadne dofinancovania časti diela. Takéto financie nazývame cudzie zdroje.
  • Za cudzie zdroje považujeme financie poskytnuté tretou stranou. Môže ísť o prostriedky poskytnuté štátom, prípadne o niektorý z produktov komerčných inštitúcií.
  • Za štátne zdroje považujeme prostriedky poskytované predovšetkým zo štátneho rozpočtu prostredníctvom niektorej zo štátnych inštitúcií. V aktuálne platnej legislatívy sú poskytované takéto prostriedky prostredníctvom Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, Štátnym fondom rozvojabývania a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB). Môžeme povedať,že tieto prostriedky patria síce medzi najvýhodnejšie, s ich získaním je obvykle spojených najviac potrebných úkonov.
  • V súčastnosti je k dispozícii viacero foriem, prípadne kombinácií jednotlivých foriem financovania obnovy. Problematika financovania predstavuje rozsiahlu tému, ktorú nie je možné zhrnúť do pár viet. V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie, alebo o odpovede na Vaše otázky sú naši zamestnanci pripravený uskutočniť, nezávezné, informatívne stretnutie, na ktorom je naším záujmom približiť a zprehladniť uvedé. Za týmto účelom sú naši zamestnanci priebežne informovaní o jednotlivých možnostiach na finančnom trhu a o aktuálnych zmenách v platnej legislative. 
  • V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať. Naši zamestnanci sú pripravení zodpovedať Vaše otázky a ochotne poskytnú cenné informácie.